Szójegyzék

Szójegyzék

A Á B C D E É F G H I J K L M N O P R S T U Ü V Z

A

Gazdasági és politikai információk elemzése azzal a céllal, hogy meghatározzák a pénzügyi piac jövőbeli mozgásait.

A kiegyenlített árak kihasználása a különböző piacokon értékpapír vásárlásával vagy eladásával, és egy azonos és ellenkező pozíció egyidejű elfoglalásával a kapcsolódó piacon annak érdekében, hogy profitáljunk a kis árfolyamkülönbségekből.

Ausztrál dollár

Á

Egy deviza ára egy másikhoz viszonyítva.

Indikatív piaci ár; az értékpapírra az adott időben elérhető legmagasabb ajánlati árat és/vagy legalacsonyabb eladási árat mutatja.

Tényleges átadás, melynek során mindkét fél átruházza a forgalomban lévő devizák tulajdonjogát.

B

A pénzügyi tranzakciók lebonyolításához kapcsolódó osztályok és folyamatok (pl. a kereskedés írásbeli visszaigazolása és lebonyolítása, nyilvántartás).

Azok a devizaárfolyamok, melyeket a nagy nemzetközi bankok alkalmaznak más nagy nemzetközi bankokkal szemben.

Az a deviza, amelyben egy befektető vagy kibocsátó a főkönyvét vezeti; az a deviza, amellyel szemben más pénznemek árfolyamát jegyzik. A forex piacon általában az amerikai dollárt tekintik 'bázisdevizának' az árfolyamjegyzésekhez, ami azt jelenti, hogy az árfolyamok $1 USD egységként vannak kifejezve a párban jegyzett másik deviza szerint

Egy százalék századrésze.

A központi jegybank intézkedése a devizája értékének érvényesítésére a piacra való belépéssel. Az összehangolt beavatkozás több központi jegybank intézkedésére utal az árfolyamok kontrollálása érdekében.

Készpénz kölcsönvétele és kölcsönadása. Azt a kamatlábat, amelyen a pénzt kölcsönveszik/kölcsönadják, betéti kamatlábak nevezzük. A letéti elismervények (LE) szintén kereskedelmi forgalomban értékesíthető értékpapírok.

Az az ár, amelyen a vevő hajlandó vásárolni; egy devizáért ajánlott ár.

Az a befektető, aki úgy gondolja, hogy az árak/a piac emelkedni fognak.

Az a piac, melyet hosszabb időn keresztül emelkedő árak jellemeznek. (A medve piac ellentéte)

Olyan személy vagy cég, aki vagy amely közvetítőként tevékenykedik, összehozva a vevőket és eladókat általában díj vagy jutalék fejében. Ezzel szemben a 'dealer' tőkét fektet be és egy pozíció egyik oldalán foglal helyet azt remélve, hogy spreadre (profitra) tesz szert a pozíció bezárásával egy másik féllel folytatott későbbi kereskedés során.

Bundesbank, Német Szövetségi Bank

C

Olyan személy, aki táblázatokat és grafikonokat használ, és a történelmi adatokat értelmezi tendenciák keresésére és a jövőbeli mozgások előrejelzésére. Technikai kereskedőnek is nevezik.

D

Ugyanannak a pozíciónak vagy pozícióknak ugyanazon a kereskedési napon történő megnyitása és bezárása.

Olyan személy vagy cég, amely egy ügyletben megbízóként vagy másik félként jár el. A megbízók egy pozíció egyik oldalát foglalják el azt remélve, hogy spreadre (profitra) tesznek szert a pozíció bezárásával egy másik féllel folytatott későbbi kereskedés során.. Ezzel szemben a bróker olyan személy vagy cég, aki közvetítőként jár el, összehozva a vevőket és eladókat díj vagy jutalék fejében.

Olyan szerződés, melynek értéke a kapcsolódó vagy alapul szolgáló értékpapír, jövőbeli vagy más fizikai értékpapír ármozgásai szerint változik. A leggyakoribb derivatív értékpapír az opció.

Bármilyen pénzforma, melyet egy kormány vagy központi jegybank bocsát ki, és amelyet törvényes fizetőeszközként és a kereskedés alapjaként használnak.

A devizaárfolyamok kedvezőtlen alakulásából adódó veszteség kockázata.

Két deviza, melyek devizaárfolyamot adnak. Például: EUR/USD

E

Az Európai Monetáris Unió Központi Bankja.

A se nem hosszú, se nem rövid ugyanaz, mint az egyenletes vagy egyensúlyban lévő. Akkor egyenletes valakinek a könyve, ha nincsenek pozíciói, vagy ha valamennyi pozíció törli egymást.

Az az ár vagy árfolyam, amelyen az eladó hajlandó eladni.

A technikai elemzésben használt kifejezés, amely egy bizonyos árszintet jelez, amelyen a deviza nem lesz képes felülemelkedni. Ha az ár ismételten nem képes meghaladni ezt a pontot, akkor egy minta jön létre, amely általában egyenes vonallal jelölhető.

Olyan eljárás, amelynek során az ügylet bekerül a tranzakcióban részt vevő felek könyveibe. A devizaügyletek elszámolása történhet a devizák tényleges fizikai kicserélésével vagy anélkül.

Árfolyam-különbözetnek is nevezzük. Az ügyletben használt összeg aránya a szükséges biztosítéki letéthez.

Az Európai Monetáris Unió devizája, amely az ECU-t váltotta fel.

É

Egy deviza értékének a piaci erők hatására történő csökkenése.

Az a nap, amelyen egy pénzügyi tranzakcióban részt vevő felek megállapodnak a kötelezettségeik teljesítésére, pl. fizetésre. A spot (azonnali) deviza-tranzakciók esetén az értéknap általában két nappal későbbi dátum. Lejárati időnek is nevezzük.

F

Az Egyesült Államok Központi Bankja.

Az a szükséges tőke, amit egy befektetőnek letétbe kell helyeznie egy pozíció fedezetéhez.

A pénzpiacokon az azonnali árhoz hozzáadott pontmennyiség, a forward és futures ár meghatározásához.

Akkor mondjuk egy devizáról, hogy felértékelődik, amikor a piaci keresletre válaszolva emelkedik az ára; egy aktíva értékének növekedése.

A világ többi részével egy adott időszakon belül lebonyolított tranzakciók jegyzéke. Ide tartoznak az áruk, szolgáltatások és tőkeáramlások.

A Federal Reserve monetáris bizottsága.

Egy deviza vásárlása és egy másik egyidejű eladása tőzsdén kívüli értékpapírpiacon. A fő devizákat az USA dollárral szemben jegyzik.

Az FRA-k olyan tranzakciók, amelyek lehetővé teszik valaki számára, hogy egy meghatározott kamatláb mellett vegyen/adjon kölcsön egy bizonyos időtartamon keresztül a jövőben.

A front office általában a kereskedésből és más fő üzleti tevékenységekből áll.

G

Az öt vezető ipari ország: USA, Németország, Japán, Franciaország és az Egyesült Királyság.

A hét vezető ipari ország: USA, Németország, Japán, Franciaország, az Egyesült Királyság, Kanada és Olaszország.

Egy ország teljesítményének, az ország fizikai határain belül termelt bevételeknek vagy kiadásoknak az összértéke.

GNP - Bruttó Nemzeti Termék - A bruttó hazai termék plusz a külföldi befektetésekből vagy külföldön végzett munkából származó jövedelem.

Olyan megrendelés, amely lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy rögzített áron vásároljon vagy adjon el. A GTC addig marad érvényben, amíg nem teljesítik vagy törlik.

Olyan diagram, amely a napi kereskedési tartományt, valamint a nyitó és záró árakat egyaránt mutatja. Ha a nyitó ár magasabb, mint a záró ár, akkor a nyitó és záró ár közötti négyszög be van satírozva. Ha a záró ár magasabb, mint a nyitó ár, akkor a diagram területe nincs besatírozva.

H

Azok a pipek, amelyeket hozzá kell adni, vagy ki kell vonni a napi árfolyamokból, hogy kiszámoljuk a határidős árat.

Előre meghatározott árfolyam egy devizaszerződéshez, amely bizonyos megállapodás szerinti jövőbeni időpontokban kerül teljesítésre, a két érintett deviza közötti kamatláb-különbözet alapján.

Egy árunak vagy értékpapírnak egy jövőbeli időpontban meghatározott áron történő vételére/eladására vonatkozó kötelezettség. Az elsődleges különbség a Future és a Forward között az, hogy a Future ügyleteket jellemzően a tőzsdén kötik (Exchange-Traded Contracts - ETC), szemben a Forward ügyletekkel, melyek tőzsdén kívüli ügyletek (Over The Counter - OTC). OTC minden olyan ügylet, amely NEM tőzsdén kerül megkötésre.

Olyan pozíció vagy pozíciók kombinációja, amely csökkenti az elsődleges pozíció kockázatát.

I

Olyan gazdasági feltétel, amikor fogyasztási cikkek ára növekszik, és ezzel csökkenti a vásárlóerőt.

Két, különböző fizetési áramlású tartozási kötelezettség kicserélése. Az ügyletben általában két párhuzamos kölcsön cserélődik ki: az egyik fiz, a másik lebegő.

J

A bróker által felszámított tranzakciós díj.

K

Egy adott ország exportjai mínusz importjai.

Két deviza közötti árfolyam. A keresztárfolyam nem-standard abban az országban, ahol a devizapárt jegyzik. Például az USA-ban a GBP/CHF árfolyam keresztárfolyamnak számítana, míg az Egyesült Királyságban vagy Svájcban ez lenne az egyik elsődleges devizapár.

Mind az ajánlati, mind az eladási ár jegyezve van egy forex tranzakcióra vonatkozóan.

Új-zélandi dollár.

Egy ügylet lebonyolításának folyamata.

A kockázat lefedezésére pénzügyi elemzést és kereskedési technikákat alkalmaznak.

A kötvények olyan forgatható értékpapírok (tartozást megtestesítő értékpapírok), melyeket a kölcsönvevő bocsát ki a tőke növelése érdekében. Vagy fix, vagy lebegő kamatozásúak; kuponnak nevezzük őket. Ahogy a kamatlábak csökkennek, a kötvényárak emelkednek, és fordítva.

Kormány- vagy kvázi-kormányszervezet, amely az ország monetáris politikáját irányítja és a nemzeti valutát kibocsátja. Például az USA központi jegybankja a Federal Reserve, ilyenek még az ECB, BOE, BOJ.

L

Egy deviza árának szándékos csökkentése, általában hivatalos bejelentéssel.

Egy meglévő pozíció lezárása kompenzációs ügylet lezárásán keresztül.

A Londoni Bankközi Ajánlott Kamatláb. A nagy nemzetközi bankok akkor használják a LIBOR-t, amikor másik banktól vesznek fel kölcsönt.

A piacnak az a képessége, hogy nagy tranzakciókat fogadjon az árstabilitásra gyakorolt minimális hatással vagy hatás nélkül.

Olyan pozíció, amikor egy adott értékpapírból többet vásárolnának, mint amennyit eladnak, vagyis értékemelkedés, ha a piaci árak emelkednek.

Olyan pozíció, amelyben az érték nő, ha a piaci árak nőnek. Ha a devizapárból a bázisdevizát veszik, a pozíciót hosszúnak nevezzük.

Kanadai dollár.

M

Általában az alapul szolgáló értékpapír legmagasabb kereskedelmi ára és legalacsonyabb kereskedelmi ára az aktuális kereskedési napon.

Olyan résztvevő - vagy bank, vagy vevő - akivel a pénzügyi tranzakció létrejön.

Az a befektető, aki úgy gondolja, hogy az árak/a piac csökkenni fognak.

Az a piac, amelyet hosszabb időn keresztül csökkenő árak jellemeznek, ami széleskörű pesszimizmussal párosul.

A megbízás egy kereskedésre vonatkozó utasítás az ügyféltől a bróker részére. A megbízás leadható egy meghatározott áron vagy a piaci áron. A teljesítésig vagy az ügylet lezárásáig lehet érvényes.

Megbízás az elérhető legjobb áron történő azonnali vásárlásra/eladásra, amikor a megbízás eléri a piacot.

Egy adott időszakban forgalomban lévő értékpapírok száma vagy értéke.

N

A kereskedők kétféle módon számolják el a pozícióikat: növekmény vagy jelzés a piacnak. A növekmény rendszer csak akkor számolja el a pénzforgalmakat, amikor azok jelentkeznek, így csak akkor mutat nyereséget vagy veszteséget, amikor az realizálódik. A jelzés a piacnak módszer minden munkanap végén értékeli a kereskedési könyvet, zárási tőzsdei árfolyamok vagy átértékelési árfolyamok használatával. Minden nyereség vagy veszteség le van könyvelve, és a kereskedő a következő napot nettó pozícióban kezdi.

A zárt pozíciókban történő kereskedelmi tevékenységekből származó tényleges 'megvalósult' nyereség vagy veszteség, plusz az elméleti 'meg nem valósult' nyereség vagy veszteség nyitott pozíciókban, melyek jelzések a piacnak.

Olyan megbízás, amely akkor kerül teljesítésre, amikor a piac a kijelölt ár felé mozdul. Általában a 'törlésig jó' megbízásokhoz kapcsolódik.

Aktív ügylet megfelelő meg nem valósult nyereséggel és veszteséggel, amely nem került beszámításra egy egyenlő és ellentétes ügyletben.

O

Feltételes megbízás, ahol a megbízás egyik részének teljesítése azonnal törli a másik részt.

Olyan megállapodás, amely lehetővé teszi a jogosult számára, hogy opcióval rendelkezzen egy bizonyos értékpapír vásárlására/eladására egy bizonyos áron, bizonyos időn belül. Az opcióknak két típusa van: vételi (call) és eladási (put) opció. A vételi opció a vásárlási jogot jelenti, míg az eladási az eladási jogot. Vételi és eladási opciók írhatók és vásárolhatók.

Diagram típus, amely négy meghatározó pontból áll: a magas és alacsony árak, melyek a függőleges oszlopot alkotják, a nyitó ár, amely kis vízszintes vonallal van jelölve az oszlop bal oldalán, és a záró ár, amely kis vízszintes vonallal van jelölve az oszlop jobb oldalán.

Olyan ügylet, amely nyitva marad a következő munkanapig.

P

A fedezet kezdeti előlege, amely egy pozíció elfoglalásához szükséges, a jövőbeli teljesítés garanciájaként.

A pénzpiacon használt kifejezés a legkisebb növekményes mozgás kifejezésére, amit egy árfolyam tehet. Összefüggéstől függően általában egy bázispont (0,0001 EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF esetében és 0,1 USD/JPY esetében).

A pozíció egy kereskedési szempont, melyet a vásárlás vagy eladás fejez ki. Utalhat arra a pénzösszegre, amit a befektető birtokol, vagy amivel tartozik.

R

Az ár fellendülése egy hanyatlási időszakot követően.

A devizahatóságok által egy vagy több pénznemre megállapított hivatalos árfolyam. A gyakorlatban még a rögzített árfolyamok is ingadoznak bizonyos felső és alsó sávok között, ami beavatkozáshoz vezet.

Olyan eljárás, amely során egy ügylet kifizetéseit átforgatják agy másik értéknapra. Ennek az eljárásnak a költsége a két deviza közötti árfolyam-különbözeten alapul.

Olyan befektetési pozíció, amely a piaci ár csökkenéséből profitál. Ha a devizapárból a bázisdevizát adják el, a pozíciót rövidnek nevezzük.

S

A 'rövid' egy értékpapír eladását jelenti anélkül, hogy ténylegesen birtokolnánk azt, és rövid pozíció betöltését azzal a várakozással, hogy az ár csökkenni fog, így a jövőben nyereséggel lesz visszavásárolható.

Olyan tranzakció, amely azonnal megtörténik, de a pénzeszközök általában két nappal az ügylet megkötését követően cserélnek gazdát.

A jelenlegi piaci ár. Az azonnali tranzakció elszámolása általában két munkanapon belül megtörténik.

A vételi és az eladási ár különbözete; a piaci likviditás mérésére használják. A szűkebb spread általában nagyfokú likviditást jelent.

Megállapodott áron történő vásárlásra/eladásra vonatkozó megbízás. Előre elrendezett korlátozó megbízás is adható, amely által egy nyitott pozíció automatikusan megszűnik, amikor a meghatározott árat elérik vagy meghaladják.

A deviza csere egy adott deviza ugyanazon összegének egyidejű eladása és vásárlása határidős devizaárfolyamon.

Az összes tranzakció jegyzéke.

Egy számlán lévő pénz összege.

T

A technikai elemzésben használt módszer, amely egy bizonyos árplafont és -padlót jelez, ahol az adott árfolyam automatikusan korrigálja magát. Az ellenállás ellentéte.

A különbség a future ügylet legmagasabb és legalacsonyabb ára között, amit az adott kereskedési időszakban rögzítettek.

Az áraknak a piaci adatok, pl. történelmi ártendenciák, mennyiségek, nyitott kamat, stb. elemzése útján történő előrejelzésére irányuló erőfeszítés.

Az ügylet összegének mérésére szolgáló egység. Az ügylet értéke mindig egy egész számnak felel meg.

Minimális árváltozás, felfele vagy lefele.

Egy deviza egyidejű vásárlása és eladása a következő napon történő átadásra.

Olyan kereskedő, aki rendszeresen tesz ajánlatokat és kér árakat, és kétoldalú értékesítésre kész bármely pénzügyi eszköz tekintetében.

U

A kereskedés standard egysége.

Ü

Az a kamatláb, amely mellett az USA-beli bankok kölcsönt adnak legfontosabb vállalati ügyfeleiknek.

V

Az a nap, amelyen a kereskedés történik.

Kereskedés vagy fizetések negatív egyenlege.

Gazdasági változók, amelyeket úgy tekintenek, hogy előrejelzik a jövőbeli gazdasági tevékenységet (pl. munkanélküliség, fogyasztói árindex, termelői árindex, kiskereskedelmi értékesítés, személyi jövedelem, jegybanki alapkamat, diszkont kamatláb és a Szövetségi Pénzalapok Kamatlába).

A tranzakcióban részt vevő felek által kicserélt dokumentum, amely igazolja az említett tranzakció feltételeit.

A kereskedésnek ez a típusa egy értékpapír eladását és későbbi visszavásárlását foglalja magába, meghatározott napon és időben. A rövid távú pénzpiacon fordul elő.

Egy piac vagy értékpapír időbeli ármozgásainak statisztikai mérőszáma, és a standard eltérés használatával számítjuk ki. A magas volatilitáshoz nagyfokú kockázat kapcsolódik.

Z

Olyan devizák kockázata, amelyek már nem léteznek Egy pozíció lezárásának a módja bizonyos mennyiségű deviza eladása vagy vásárlása a nyitott pozíció azonos összegének beszámítására. Ez 'kiegyenlíti' a pozíciót.

Forex és CFD termékekkel való kereskedés rendkívül magas kockázattal jár,
mely során elveszítheti befektetésének teljes részét is. Olvassa el Kockázati Figyelmeztetőnket!